Главна цел на проекта ICTtrain е да помогне на членовете на българската, хърватската, румънската и турската асоцииации в областта на ИКТ да разберат свързаните с ИКТ (информационните и комуникационните технологии) разпоредби и изисквания, които оказват влияние върху търговската им дейност и които дружества трябва да спазват, за да равиват дейност в ЕС.

В резултат на проекта всяка асоциация-бенефициент ще има собствени компетентни и отдадени на работата си експерти, които ще предоставят консултантски услуги на членовете и ще им оказват подкрепа в прилагането на наредбата в техните дружества.

Свързаното с ИКТ законодателство беше разделено на четири подробни блока, изграждащи програмата на обученията за вътрешните експерти на асоциациите. Тези четири блока са следните:

ICTtrain поставя акцент и върху обучението на оперативното ръководство на асоциациите-бенефициенти. Оперативните ръководители на асоциациите ще бъдат обучени относно това, как да лобират, да създават партньорства, да изграждат консорциуми в ЕС. Като използват тези средства, асоциациите-членки могат да разширят дейността си в чужбина и да открият международни партньори, с които да сътрудничат.